Voorwaarden mobiele applicatie professionals

Alvast een dikke proficiat om onze applicatie te downloaden! Nog even sparen en dan kan je op het einde van het jaar genieten van een cadeau naar keuze. Hieronder kan je alvast de algemene voorwaarden van de mobiele applicatie vinden!

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Inleiding

De spaaractie verloopt via een mobiele applicatie. De deelnemer dient de mobiele applicatie op zijn smartphone te installeren. De opzet van de spaaractie omvat het verzamelen van punten via de mobiele applicatie. Deze punten kunnen dan omgeruild worden voor 1 van de 10 mogelijke cadeaus, hierna genoemd “prijs”. Dit reglement bevat de algemene regels voor deelname aan de spaaractie van Azuleo.

 

Deelnemingsvoorwaarden

Aan deze actie kunnen uitsluitend ondernemingen met een geldig ondernemingsnummer deelnemen die klant zijn of worden bij azuleo.

Azuleo beslist hoeveel punten aan elke onderneming toegekend worden. De prijs dient afgehaald te worden door een gevolmachtigd persoon van de onderneming binnen de door azuleo gecommuniceerde termijn (nadien vervalt het recht op de prijs). De prijs kan niet geruild worden, noch in geld omgezet worden. Indien de onderneming zijn aankopen bij azuleo niet betaalt binnen de afgesproken betalingstermijn, heeft azuleo het recht om de prijs te weigeren.

Azuleo heeft steeds het recht om deelnemers uit te sluiten van de spaaractie. Azuleo heeft tevens het recht om deelnemers tijdens de actie te schrappen. ( Bijvoorbeeld wanneer er wordt gebruik gemaakt van een vals account).

 

Aansprakelijkheid

Azuleo is niet verantwoordelijk voor enige schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van deelname aan deze actie.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (bijvoorbeeld e-mailcommunicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens azuleo.

Indien azuleo genoodzaakt is deze actie uit te stellen, in te korten of in te trekken, het reglement te wijzigen of de formule aan te passen, kan azuleo hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Azuleo is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs. Azuleo kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

 

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de deelnemers worden door azuleo in een bestand opgenomen. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het beleid van azuleo is op eenvoudig verzoek opvraagbaar.

Om punten te verzamelen maakt deze mobiele applicatie onder meer gebruik van de locatievoorzieningen op uw smartphone (via geofencing). Azuleo volgt deelnemers niet actief, evenwel registreert azuleo wanneer deelnemers (via hun smartphone) in de buurt van de azuleo-showroom komen. Deze locatievoorzieningen dienen om geofencing mogelijk te maken. Voor een goede werking zijn deze altijd in gebruik, ook wanneer de app niet actief is of in de achtergrond werkzaam is.

Voor een correcte werking van de mobiele applicatie en toekenning van de punten wordt volgende informatie verzameld en verwerkt.

Deze data wordt enkel verzameld, opgeslagen en verwerkt in functie van correcte werkingen van de mobiele app. Er worden geen persoonsgegevens of gevoelige gegevens gedeeld met derde partijen.

Door deelname verklaart elke deelnemer zich akkoord met het recht van azuleo om bij eventuele winst van een prijs gebruik te maken van foto, naam en woonplaats van de deelnemers en dat deze kunnen verschijnen op de website van azuleo en andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, Linkedin,…) alsook in de geschreven pers, alsook in beeld kunnen komen  tijdens een (televisie)reportage over de actie. Azuleo is hiervoor geen enkele vergoeding verschuldigd aan de deelnemers.

 

Actieverloop

Deelnemers kunnen onder meer op volgende wijze punten verdienen: bij het starten met sparen (maximaal één keer per bedrijf), door voorbij de showroom van azuleo te rijden (maximaal één keer per week), door de showroom van azuleo te bezoeken (maximaal één keer per week), bij de verjaardag van de deelnemer en bij aanwezigheid op een door azuleo georganiseerd evenement. Éénmaal per week worden deze punten in de mobiele applicatie opgeladen.

Om voor een prijs in aanmerking te komen, moet de onderneming in het desbetreffende kalenderjaar voor minstens 2.000 euro exclusief BTW aan materialen bij azuleo hebben aangekocht.

 

Toezicht op de actie & beslissingen

Azuleo houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In het geval dat niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt azuleo zich het recht voor de betrokken onderneming uit te sluiten van de wedstrijd en deze ook – al dan niet definitief – voor andere acties van azuleo uit te sluiten.
Azuleo behoudt zich in die gevallen ook het recht voor de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Azuleo geleden (in)directe schade.

De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Deze kan op geen enkele wijze worden aangevochten door enige deelnemer. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden
gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met azuleo. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

 

Besturingssysteem

De azuleo app werkt op ofwel iOS ofwel Android. Zowel Apple als Google zijn niet betrokken bij deze wedstrijd. Bij eventuele problemen bij het besturingssysteem geldt dit als overmacht, en kan er geen schadevergoeding geëist worden bij Apple, Google of azuleo.

 

Het reglement

Door deel te nemen aan de actie van azuleo aanvaardt de deelnemer volledig
dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die azuleo in verband met de actie zal
treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de actie gelden als punt van reglement.

 

Mocht het nodig zijn, kan azuleo dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van azuleo en kan daar desgewenst worden afgedrukt.